Greek


Aphrodite

Aphrodite

Apollo

Apollo

Ares

Ares

Artemis

Artemis

Athena

Athena

Atlas

Atlas

Ceres

Ceres

Daphne

Daphne

Dionysus

Dionysus

Eros

Eros

Hades

Hades

Hephaestus

Hephaestus

Hera

Hera

Hermes

Hermes

Icarus

Icarus

King Midas

King Midas

Odysseus

Odysseus

Orpheus

Orpheus

Pandora

Pandora

Persephone

Persephone

Perseus and Medusa

Perseus and Medusa

Poseidon

Poseidon

Prometheus

Prometheus

The Minotaur

The Minotaur

Troy Invasion

Troy Invasion

Zeus

Zeus