Thales - 3D


Encryption API Client

Encryption API Client

Encryption. App Mgmt Interface

Encryption App Mgmt Interface

Key Hard End Point

Key Hard End Point

Key Hard End Point 2

Key Hard End Point 2

Key Mgmt Console

Key Mgmt Console

Key Mgmt Server

Key Mgmt Server

Key Prov. Server

Key Prov Server

Key Soft End Point

Key Soft End Point

Key Soft End Point 2

Key Soft End Point 2

Read-ME 13-Aug-07

Read ME 13 Aug 07

SmartCard Reader

Smart Card Reader

WebService Interface

Web Service Interface